Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

noexpectations
5471 2013 400
Reposted fromdivi divi vianicdostracenia nicdostracenia
noexpectations
7373 c0a0 400
Reposted frompiehus piehus

November 13 2017

noexpectations

November 12 2017

noexpectations

November 08 2017

noexpectations
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaviolethill violethill
noexpectations
3427 6ba6 400
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaviolethill violethill
noexpectations
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaviolethill violethill
noexpectations
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaconvoitise convoitise
noexpectations
6257 7c9d 400
Reposted fromniewychowana niewychowana viabanshe banshe

October 26 2017

noexpectations
4474 172f 400
Reposted fromoll oll viapikkumyy pikkumyy
noexpectations
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska ("Schyłek wieku")
Reposted fromiluzjon iluzjon viadivi divi

October 18 2017

noexpectations
Reposted fromcomiczynka comiczynka viapikkumyy pikkumyy

October 03 2017

noexpectations

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viacannellle cannellle

September 29 2017

noexpectations
8494 00e6 400
Reposted fromrinloveanathema rinloveanathema viamayamar mayamar

September 24 2017

noexpectations
noexpectations
9460 6f89 400
Reposted frompnrdoravarga pnrdoravarga viapiehus piehus

September 12 2017

noexpectations
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

September 06 2017

6424 df8c 400

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viapikkumyy pikkumyy

September 03 2017

noexpectations
1780 b355 400
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl